Obchodní podmínky | Gumičkové boty, sportovní obuv ROCK SPRING CZ
Přihlásit se

PŘIHLÁŠENÍ

Zapomenuté heslo? Registrace nového účtu

Obchodní podmínky

Úvodní stránka Obchodní podmínky
Doprava po ČR zdarma při nákupu nad 1 600 Kč!

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.rockspring.cz mezi Prodávajícím > KeMax s.r.o., IČ 03983366, DIČ CZ03983366, Na Slovance 367, Nový Bor, 473 01 (dále jen "Prodávající") a Kupujícím.

2. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídi právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 s násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.

3. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce Prodávajícího na serveru www.rockspring.cz (dále jen „server“) ze strany Kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany Prodávajícího.

4. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje obstarat a odevzdat Kupujícímu zboží specifikované v objednávce. Kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VOP.

5. Veškeré zboží nabízené Prodávajícím je podle druhu označeno názvem, kódem, složením, rozměry a cenou za kus (neboj jednotku, ve které se uvádí) včetně DPH. U každého druhu zboží Prodávající uvádí, zda se nachází na skladě a v jakém množství.

6. Zboží je Kupujícímu přepraveno dle zvoleného způsobu dopravy, kterou si Kupující určuje v průběhu objednávky sám. Jednat se může o osobní odběr na pobočce či zaslání nabízeným dopravcem (Česká pošta s.p., PPL,).

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující, který má zájem koupit od Prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na Serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky Prodávajícímu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.rockspring.cz  jsou závazné.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce, jeho množství a celková cena s DPH.

3. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, rozumí jim  a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Okamžikem odeslání objednávky je Kupující těmito VOP vázán.

4. Prodávající po doručení objednávky zašle Kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí přijetí objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení Prodávajícího o obdržení objednávky Kupujícího.

5. Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat Kupujícímu objednané zboží v domluvené lhůtě.

6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu Prodávajícího (info@kemax.cz), uvedenou na příslušném Serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je Prodávajícímu doručeno dříve, než odevzdá zboží k přepravě Kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

7. Pokud Prodávající neobstará zboží a neodevzdá jej Kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

III. DODÁVKA ZBOŽÍ

1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží tak, že je zašle prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce nebo předá Kupujícímu v provozovně určené pro osobní převzetí.

2. Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 5 pracovních dní po doručení objednávky. Přebírá-li Kupující zboží v provozovně Prodávajícího, je Prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží.

3. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

4. V případě nevyzvednutí zásilky, která se vrátí Prodávajícímu zpět od pošty či přepravce, je její opětovné zasláni možné v případě, že bude Kupujícímu účtováno další přepravné.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu:

a) při převzetí zboží v provozovně Prodávajícího

b) + přepravné při převzetí zboží na poště nebo u přepravce

c) + přepravné osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím přepravce

1. Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží Prodávajícímu, a to na účet 269786536/0300. Kupující je povinen zadat variabilní symbol, který je uveden v detailu objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím přepravce, je Kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné. Přebírá-li Kupující zboží v provozovně Prodávajícího, poštovné ani přepravné neplatí.

2. Prodávající dodává Kupujícímu spolu se zbožím fakturu(v elektronické podobě).

3. Kupující je povinen dodané zboží a fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady či neshody se skutečně objednaným stavem zboží písemně oznámit bez zbytečného odkladu Prodávajícímu. To platí především v případech, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury, nebo faktura není správně vyplněna.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující je oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodů. Uplynutím stanovené lhůty právo Kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy zaniká.

2. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu provozovny Prodávajícího, případně doručit osobně. Kupující je v případe odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.

3. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat nakoupené zboží. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží Prodávajícímu.

4. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen do 14 dnů vrátit převzaté zboží nepoškozené, nepoužité a s veškerými doklady, které převzal spolu se zbožím zpátky Prodávajícímu (rozhoduje datum odeslání).

5. Prodávající je po obdržení vráceného zboží povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu zboží, sníženou o náklady Prodávajícího spojené s vracením zboží nebo o náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u přepravce.

6. Prodávající vystaví po vrácení zboží Kupujícímu dobropis. Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet Kupujícího, poštovní poukázkou na adresu uvedenou v objednávce nebo osobně v provozovně Prodávajícího, a to do 14 dnů od vystavení dobropisu Kupujícímu.

7. Prodávající má právo zrušit kupní smlouvu (objednávku), pokud kupující zvolí druh platby -" platbu předem na účet" a objednávku neuhradí do 14 dnů o vytvoření objednávky.

8. Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky Kupujícím, uplynutím doby platnosti objednávky nebo odmítnutím zboží ze strany Kupujícího, který zaplatil za zboží předem příkazem k úhradě na účet Prodávajícího, je Prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy vrátit Kupujícímu zaplacenou cenu zboží.

9. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájennou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

V. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.rockspring.cz  a právním řádem platným v ČR.

2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat buď na e-mailovou adresu Prodávajícího, poštou nebo osobně. Kupující je povinen uvést číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu nebo uvedeno ve výpisu objednávek), co nejvýstižnější popis závad, jejich projevů a doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura).

3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace a vyrozumí o ni Kupujícího elektronickou poštou, pokud se nedohodne jinak. Reklamace bude vyřízená nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodne jinak.

4. Zboží na reklamaci Kupující zašle na adresu KeMax s.r.o., IČ 03983366, DIČ CZ03983366, Antonína Sovy 2344, Česká Lípa, 470 01. Prodávající neručí za špatně zabalenou zásilku. V případě dohody Kupujícího s Prodávajícím, že vyzvednutí a přepravu zboží k reklamaci zorganizuje Prodávající, neručí za špatně zabalenou zásilku ani přepravce Prodávajícího.  

5. Ustanovení uvedená v čl. 1.41 obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednaná, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u používaného zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení , kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá - li to z povahy zboží.

VI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré nabízené zboží Prodávajícího zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání Kupujícím (rozedřením podšívky, utržením podešve). 

Prodávající se zavazuje v záruční době opravit či vyměnit veškeré zboží, které bude splňovat podmínky pro reklamaci.

V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k odběrateli Prodávající, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady Kupující. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy Kupující. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě opravit či vyměnit za nové, má Kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

VII. DODACÍ PODMÍNKY

Zboží je dodáváno více způsoby podle výběru Kupujícího:

· Česká pošta s.p.,

· PPL

· osobní odběr

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího. Objednávku lze zrušit z jakýchkoliv důvodů pouze před předáním zboží k dopravci. V jiném případě může Prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující může uhradit částku:

převodem v prospěch účtu Prodávajícího 269786536/0300 s variabilním symbolem uvedeným v objednávce.

při předání zboží dobírkou na poště nebo přepravci

hotově při osobním odběru

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. V případe stornování objednávky nebo její časti ze strany Prodávajícího (např. při vyprodání zboží) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny – pokud není dohodnuto jinak.

Aktuální ceník způsob plateb naleznete zde (odkaz).

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracování osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze s jeho souhlasem.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VOP platnými v době odeslání objednávky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VOP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.